Custom image
केन्द्रीय विद्यालय क्र.1 बलांगीर मे आपका स्वागत है

समितियों

KENDRIYA VIDYALAYA NO-1,O.F. BALANGIR COMMITTEES OF THE YEAR 2013-14

 

S.N.

DEPARTMENT

INCHARGE

MEMBERS

1

EXAMINATION  Home

Sec & Sr Sec

SH.A PRADHAN,  PGT(PHY)

SH. LC MAHTO , TGT (S.St)

SH AMIT KUSHWAHA,WET

2

EXAMINATION CBSE

SMT S MOHANTY

 

3

EXAMINATION (PRI)

SH.S.SAHU,PRT

SH.R.K PRADHAN, PRT

4

ADMISSION

SH.R NAPIT PGT(COMMERCE)

SH.A.K. PADHI,PRT(MUSIC)

5

FURNITURE

SH. S. NAIK , TGT(ART)

SH.SP SAHOO,PRT

6

PURCHASE

SH. P L SAHU, PGT(CS)

SMT.N. RATH, TGT(SKT)

SH. S . BISI,PRT

SH. A.K.PADHI, PRT (MUS)

7

MAINTENANCE & DEVELOPMENT

SH.AMIT KUSHWAHA,WET

SH.M. MOHANTY,PRT

SH.B MIRDHA

8

CCA CO-ORDINATOR(SEC)

SH.S.K.PANDEY,PGT(HINDI)

ALL HOUSE MASTERS

9

CCA CO-ORDINATOR(PRI)

SH C SAHU PRT

ALL HOUSE MASTERS

10

CMP

SH.S BISI,PRT

SH.KARTIKA SUNA,PRT

11

SCOUT &GUIDE

SH.A.K. PADHI

SH.R K PADHAN

ALL SM/GC

12

BEAUTIFICATION

SH. S. NAIK , TGT(ART)

SH AMIT KUSHWAHA,WET

SH.B MUNA,Sub. Staff

13

GAMES&SPORTS

SMT.K. PATTA, TGT(PHE)

SH.K.SUNA ,PRT

14

CLEANLINESS

SH.R NAPIT PGT(COMMERCE)

SH.J SAHU ,PRT

SH.B MUNA

15

SAFETY &SECURITY

SH K. K. SAHU,PGT(ENG)

SMT .K.PATTA ,TGT(PHE)

16

COMPUTER LAB

SH.P L SAHU, PGT(COMP . SC.)

SH.D.PATRA,PRT

17

EXCURSION

SH.S P SAHU,PRT

SH.B MIRDHA

18

CS-54 V

SH R NAPIT

 

19

VMC MEETING &PUBLIC RELATION

SH S K PANDEY

SH A K PADHI

20

MEDICAL CHECKUP   & FIRST AID

SH.S BISI,PRT

ALL CLASS TEACHERS

21

LIBRARY

SH.R. Napit (I/C)

SH.S K NIGIM,PGT(CHEM)

22

VIDYALAYA PATRIKA, STUDENT DIARY & NEWS LETTER

1. SH. S K PANDEY

ALL LANGUAGE TEACHERS

2. SH. S . BISI,PRT

23

TIME TABLE

SMT. S MOHANTY

SH. K . SUNA,PRT

24

SCIENCE CLUB

SH.S K NIGAM,PGT(CHEM)

SMT T R PUROHIT

25

MATHS CLUB

SH.A PRADHAN,PGT(PHY)

SH.D P PANDA PGT(MATHS)

26

THINK QUEST

SH P L SAHU PGT(COMP. SC.)

SMT S ROUTARAY

27

WEBSITE UPDATION

SH P L SAHU PGT(COMP. SC.)

SMT S ROUTARAY

28

INTEGRITY CLUB

SH K K SAHU , PGT(ENG)

SH.S BISI,PRT

29

DISCIPLINE

SMT .K.PATTA ,TGT(PH&E)

SH.S K NIGAM,PGT(CHEM)

SMT.N. RATH, TGT(SKT)

SH. M. MOHANTY , PRT

30

RAJABHASA

SH S.PANDEY,PGT(HINDI)

SMT. N.RATH,TGT(SKT)

31

GUIDANCE&COUNSELLING

SH.S K NIGAM,PGT(CHEM)

SMT. N.RATH,TGT(SANS)

32

AUDIO VISUAL AIDS

SH AMIT KUSHWAHA,WET

SH D PATRA, PRT

33

VERIFICATION OF CASH BOOK

SH. R NAPIT

 

34

CONDEMNATION

SH. S. NAIK , TGT(ART)

SH.C. SAHU,PRT

35

MORNING ASSEMBLY

A.K.PADHI,PRT(MUSIC)

SMT.K. PATTA,TGT

ALL HOSE MASTERS

36

VERIFICATION OF ATTENDANCE REGISTER

SH.R.K PRADHAN, PRT

SH.K.SUNA ,PRT

37

CELEBRATION COMMITTEE

SH.S.K.PANDEY,PGT(HINDI)

SMT SUNITA MOHANTY

SH. S BISI , PRT

38

ACADEMIC CO-ORDINATOR

SH P L SAHU PGT(COMP. SC.)

SH.S BISI,PRT

39

NAEP

SH.S K NIGAM,PGT(CHEM)

SMT. N.RATH,TGT(SANS)

40

OUTSIDE EXAMINATION(NTSE/JMO/JSO etc)

SH.S K NIGAM,PGT(CHEM)

SHY. LC MAHTO ,TGT(S.St)

41

PTA

SH.A PRADHAN,PGT(PHY)

SMT. N.RATH,TGT(SANS)

42

OFFICE CO-ORDINATOR

A.K.PADHI,PRT(MUSIC)

SH C SAHU, SH M MAHANADA

43

CORRESPONDENCE

SH P L SAHU PGT         (COMP. SC.)

SH M MAHANADA

44

CO-ORDINATOR   STAFF MEETING

SH K K SAHU , PGT(ENG)

SH.S BISI,PRT

45

GRIEVANCE HEARING

SMT S MOHANTY

SH R K PADHAN